ŚWIADECTWA W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ AMATORSKIEJ

Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

I. Podstawa prawna

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o takie świadectwo.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. Nr 206, poz. 1290).


II. Rodzaje wydawanych świadectw

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:

 • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1,
 • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na formularzu wniosku.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.


III. Egzaminy

Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania oraz umożliwienia zapoznania się z formą egzaminowania osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, w załączniku "Pytania egzaminacyjne" zamieszczamy pytania wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie).

Ze zbioru tego będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Zasady oceny określone są w § 19 w/w rozporządzenia. Przykładowy test egzaminacyjny na świadectwo Klasy A został umieszczony na dole strony jako załącznik.

Wszystkie sesje egzaminacyjne, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych na kolejny rok jest przygotowywany do 30 listopada i publikowany przez Prezesa UKE do 31 grudnia (plik u dołu strony).


III. Wymiana świadectw

Świadectwa i inne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydane przed 22 grudnia 2008 r. (z wyjątkiem świadectw klasy A, B, C lub D, wydanych na czas nieokreślony), na wniosek złożony przez zainteresowanego, podlegają wymianie na odpowiednie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, aktualnie wydawane świadectwa klasy A lub C.

Formularz wniosku o wymianę świadectwa wraz z kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł należy przesłać pod adres podany w nagłówku wniosku. 

 

IV. Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń  radiowych  - 50 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeń  radiowych  - 25 zł,

2. Wysokości opłat za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwa klasy  A - 25 zł,

b) świadectwa klasy  C - 15 zł,

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa w SRA


V. Formularze (wzory) wniosków:

Wzory wniosków: o egzamin i wydanie świadectwa oraz o wymianę lub duplikat świadectwa w służbie amatorskiej znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.


VI. Komisja Egzaminacyjna

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20.


VII. Dodatkowe informacje

Termin wystawienia świadectwa wynosi 4-5 tygodni od dnia egzaminu lub złożenia wniosku o wymianę, w zależności od ilości wniosków oraz konieczności realizacji innych zadań. Po wystawieniu, świadectwa są przesyłane przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku. Wcześniejsze informowanie się, telefoniczne lub mailowe, o wydaniu świadectwa jest niecelowe. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwa wydawane były jak najszybciej.


POZWOLENIE RADIOWE - SŁUŻBA AMATORSKA

Jak uzyskać pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.


 

Informujemy, że w artykule: Pozwolenia radiowe oraz decyzje zmieniające pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej umieszczone zostały wykazy wydanych przez Prezesa UKE pozwoleń radiowych dla stacji amatorskich indywidualnych, klubowych, bezobsługowych dla osób fizycznych i bezobsługowych dla pozostałych podmiotów oraz wykazy decyzji zmieniających pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

I. Informacje ogólne


Pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane jest przez delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwą dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W celu jak najszybszego rozpatrzenia wniosku, powinien on być złożony do delegatury UKE, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Dane teleadresowe delegatur UKE znajdują się na stronie: http://www.uke.gov.pl/delegatury-uke-1064.

Na podstawie świadectwa klasy A lub klasy B można uzyskać pozwolenie kategorii 1. Osoby posiadające wcześniej wydane pozwolenie kat. 2 na podstawie świadectwa klasy B, które zamierzają ubiegać się o pozwolenie kat. 1 mogą złożyć wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2. 

Po uchyleniu pozwolenia kat. 2, wydane będzie pozwolenie kategorii 1 na okres ważności 10 lat, ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym (lub innym, określonym we wniosku).

II. Pozwolenia dla osób fizycznych (stacja amatorska indywidualna)

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W (lub 500 W), pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

 • zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony
 • zalecany formularz RA-I_A znajduje się u dołu strony - dla cudzoziemców

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych.

 • zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony
 • zalecany formularz RA-I_W2 znajduje się u dołu strony - dla osób poniżej 13 roku życia

Pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej wydaje się osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat oraz posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej 30 MHz.

 • zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego. 

Osoby ubiegające się o wydanie pozwolenia, posiadające świadectwa inne niż aktualnie obowiązujące (klasy A lub B lub C lub D), zobowiązane są do ich wymiany. Dopiero po uzyskaniu aktualnie obowiązującego świadectwa klasy A lub C można wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia.

Informacja w sprawie wydawania i wymiany świadectw znajduje się na stronie:

http://www.uke.gov.pl/swiadectwa-w-sluzbie-radiokomunikacyjnej-amatorskiej-4390.


III. Pozwolenia dla osób prawnych (tzw. pozwolenia klubowe)

Pozwolenie kategorii 1 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana stacja amatorska, oraz pisemnej zgody 3 osób posiadających pozwolenia kategorii 1 odpowiedzialnych za pracę stacji. Do wniosku o wydanie pozwolenia, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, na pełnienie funkcji kierownika stacji.

 • zalecany formularz RA-K znajduje się u dołu strony

Pozwolenie kategorii 5 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana stacja bezobsługowa, oraz pisemnej zgody osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2, odpowiedzialnych za pracę stacji.

 • zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Pozwolenia wydaje się:

 • na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3;
 • na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych, oraz pozwoleń dla osób z państw nie będących członkiem CEPT;
 • na okres nie przekraczający 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia tymczasowego.

  

IV. Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3  Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U.  Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowejokreślonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44), w wysokości: 82 złotych.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

  

V. Znaki wywoławcze w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Znaki wywoławcze dla stacji w służbie amatorskiej przydzielane są w pozwoleniach radiowych, które wydawane są zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 223, poz. 1472).


W chwili obecnej, jako zasady tworzenia znaków wywoławczych w Polsce, zastosowanie mają zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU. Zgodnie z tymi zapisami (art. 19 § 12 pkt 1, § 21 pkt 1, § 30, Apendyks 42) znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, rozpoczynający się od  jednego z następujących układów dwóch liter lub cyfry i litery (tzw. prefiksu): HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z oraz następujących po nim: cyfry i kombinacji maksymalnie czterech liter i cyfr, z których ostatnia jest literą. W przypadku pozwoleń tymczasowych, na ostatnich pozycjach może być użyta kombinacja więcej niż czterech znaków.


Dla stacji bezobsługowych, ze względu na ich specyficzne wykorzystanie, nadawane są znaki wywoławcze z prefiksem SR, który nie jest wykorzystywany w znakach stacji obsługowych. 

Znaki wywoławcze tworzone są w oparciu o powyższe zasady i nadawane z zachowaniem zasady unikalności, w oparciu o prowadzoną w UKE ewidencję wydanych pozwoleń i nadawanych znaków wywoławczych w służbie amatorskiej i amatorskiej satelitarnej.

Przy składaniu wniosku o pozwolenie radiowe, wnioskodawca może zaznaczyć na wniosku 1-3 znaki wywoławcze, którymi jest zainteresowany. W pozwoleniu zostanie przydzielony znak wywoławczy, w kolejności zaznaczonej przez wnioskodawcę. Dostępność znaków można sprawdzić na podstawie wykazu pozwoleń radiowych w służbie amatorskiej, który jest publikowany na stronie: http://www.uke.gov.pl/pozwolenia-radiowe-oraz-decyzje-zmieniajace-pozwolenia-radiowe-w-sluzbie-radiokomunikacyjnej-amatorskiej-8753


VI. Radiostacje amatorskie bez pozwolenia

Nie wymaga pozwolenia (stosownie do zapisu w Prawie telekomunikacyjnym Art 144 ust 2 pkt 2) używanie stacji w służbie amatorskiej, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą, podczas krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni).


VII. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:


Załączniki do artykułu:

Download
Formularz_RA-B.rtf
Text Document 122.9 KB
Download
Formularz_RA-I_A.rtf
Text Document 88.2 KB

Download
Formularz_RA-I_W1.rtf
Text Document 107.0 KB
Download
Formularz_RA-I_W2.rtf
Text Document 125.1 KB

Download
Formularz_RA-K.rtf
Text Document 126.6 KB
Download
Formularz_RA-T.rtf
Text Document 93.9 KB