Regulamin Klubu SP1PWP 

Regulamin klubu

§1.

Postanowienia ogólne.

 

1. Nazwa klubu : TRZEBIESKI KLUB ŁĄCZNOŚCI PZK

2. Znak wywoławczy  Klubu to: SP1PWP zatwierdzony przez UKE w pozwoleniu radiowym nr 160/K/P/2012

3. Statut PZK jest dokumentem w oparciu o który działa nasz Klub.

4. Siedzibą Klubu jest pomieszczenie przy ul .WOP 7 w miejscowości TRZEBIEŻ

5. Działalnością Klubu zarządza powołany zarząd Klubu

6. Członkami Klubu mogą być osoby które związane są z krótkofalarstwem mające lub nie posiadające pozwolenia radiowego

7. Członkami klubu mogą być członkowie innych klubów.

8. Członków oraz członków Honorowych przyjmuje swoją decyzją zarząd klubu po wypełnieniu deklaracji członkowskiej

10. Członkowie Klubu zobowiązani są do realizacji celów  opisanych w § 2.

§ 2.

Cele i zadania  

 

1. Popularyzacja krótkofalarstwa ze szczególnym uwzględnieniem naszego powiatu

2. Integracja środowiska krótkofalarskiego naszego OT 14 i Klubu

3.Popularyzacja sukcesów Polski i Polaków na arenie międzynarodowej przez uruchamianie stosownych stacji okolicznościowych

 

§ 3

Zasady korzystania z pomieszczeń klubowych

1. Do przebywania w pomieszczeniach klubu mają prawo:             

   a) członkowie klubu

   b) członkowie Honorowi

   c) osoby nie będące członkami klubu ale zaproszone przez któregoś z członków i z nim przybyłe.

2. W pomieszczeniach klubu obowiązuje zakaz spożywania napoi alkoholowych

3. W pomieszczeniach klubu obowiązuje zakaz palenia

4. Zabrania się wstępu do klubu wykluczonym członkom klubu oraz  osobom będącym pod wpływem alkoholu

 

                                                                            

§ 4

Postanowienia końcowe.

 

1.Wszystkie osoby wstępujące do Klubu SP1PWP deklarują pomoc przy realizacji celów Klubu opisanych w § 2.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy statutu PZK.Zarząd Klubu 

SP1PWP